QUEL EST SELON VOUS LE PLAT QUI REPRÉSENTE LE PLUS MAURICE ?

CORINA JULIE mars 03, 2021

SOOMAWTEE BEEBAKIK, RETRAITÉE

 

Alalila, nou finn vinn bor la mer, nou finn amenn nou briye ek nou salad mang, zanana ek zamalak. Nou kontan manz nou roti osi. Me aster bizin fer li ar lafarinn dible parski nou pe vinn gro ek sa bann manze la. Mo osi kontan fer minn frir ar minn Apollo. Me meyer kari morisien pou mwa se kari dizef. Ou bwi dizef la, ou tir so la kok, ou frir li antie ek so zepis ek so masala. Ou kapav met ti pwa tou si oule. Meyer kari sa.

 

BEENA SEERI

 

Dhal puri, briyani, sa se bann gran manze morisien. Se sa bann meni la ki roule lor sime. Aster dan ou lakaz,ou fer enn rougay pwason sale, bred mouroum, satini pima kari, satini pomdamour… ki mo kapav dir ou. Ou sinon ou fer enn bouyon bred mouroum, salad pwason, pomdeter frir. Ou kapav aranz li dan plizier fason. Sa bann gou la pa pou mor zame sa. Mo mama, si mo pa donn li sa kalite manze la, avek so zasar mang, bilinbi,sourann…be so lasiet pa pou prop.

 

ANNABELLE REBET, PÊCHEUSE

 

Monn grandi ar larsdam, pwason, tipoul, palourd. Pou mwa, enn vre pla morisien, se enn bouyon viel kri ou enn toufe ti rouze ou enn kari kraze korn ou sinon bours. Ti rouze la ou netway li, ou bwi li avek pima sek, ou met tou so zepis, ou poz li lor dibwa ek ou met inpe labrez lor kouvertir karay la. Mem mo ena gaz kot mwa mo kontinie servi mo foye ek sarbon ek dibwa pou gard sa vre gou la.

 

SHINEE SEEGOBIN, ENSEIGNANTE

 

Ena inpe detou dan pla morisien. Mo panse tou dimoun pou retrouv zot dan bouyon bred kreson, rougay pwason sale, pomdeter frir ek satini koko. Pou enn pla pli tipik, ki dan mo fami depi mo tipti ek avek ki monn grandi, se kari bouk. Kari andan akonpagne ek so rason, so la soup lezo. Pandan lontan sa ti meni special pou lane. Mo gramer ti pe touy bouk ek nou ti pe servi tou parti.

 

RICO L’INTELLIGENT, PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT LE PALAIS DE BARBIZON

 

Li vast ek li pa vast an mem tan. Mwa antan ki chamarelwa, manze vreman lokal se frikase bred sonz, zak, sousou ek arouy. Ou manz sa ek enn salmi koson maron ou enn poul lakour. Si boukou dimoun sorti lot landrwa pou vinn manz kot nou, se pou vinn manz morisien. Pou mwa lakwizinn morisien se enn lakwizinn familial ki transmet de zenerasion a zenerasion. Se osi enn la kwizinn depi landrwa kot ou reste. Ek sak rezion ena so spesifisite.

 

PASCALE SAUZIER, ADEPTE DE WELLNESS

 

Se ki formidab ek nou pei, se ki sakenn de nou, nou ena enn ti bout kiltir nou kamarad. Li parey kouma dhal puri. Li pa zis ena enn gou extra me anplis nou met gro pwa ladan, rougay touni, bred sonz... Se enn vre melting pot kouma nou.

 

NEESHI TILHOO, INGÉNIEURE RÉSEAU

 

Pwiske nou enn pei multikiltirel, nou pa kapav dir ki ena enn pla spesifik. Mo panse ki nou street food sinboliz bien nou manze morisien. Mo pe koz dhal puri, gato pima, briyani, minn, bol ranverse. Kote lakaz, enn pla bien reprezantatif se diri, bouyon bred mouroum, rougay pwason sale ek satini pistass. Ou trouve mo finn aste enn boutey zi kann fek kraze. Lakaz mo pou melanz li avek zinzam ou sitronel. Se nou bann gou a nou.

 

HESHNA JOURRY, COLLÉGIENNE

 

Briyani reprezant bien Moris. Se enn pla ki ena boukou parfin ek saver parski ena boukou zepis. Anplis ou kapav manz li veg ou avek pwason, ou avek poul ou avek la viann. Li bien varie. Apre, tou dimoun zot lame pa parey, sakenn fer li dan so manier. Ou pran letan pou prepar li. Pou mwa li enn manze ki ena boukou kouler parey kouma nou pei.

 

TITI LEE TIN SEN, BOUTIQUIER

 

Nou enn pei miltikiltirel ek nou lakwizinn se enn melanz. Mo pa pou kapav dir ou ki se minn frir ou pwason egredou parski enn kari pwason, enn ladob la viann, enn rougay bomli, enn briyani, enn koson roti, enn salmi tang... tousala fer parti nou kiltir manze. Nou pla nasional se finalma inpe detou.

MAHMAD ET MARIAM SOYFOO

 

Nou rest Lafrans me kouma nou rant dans Moris, nou rod briyani, 7 kari, rougay, minn frir, toufe legim. Nou kontan osi retrouv nou pwi damour, napolitenn, goulabjamoun, poudinn maniok, gato patat. Kot nou Lafrans, nou sey manz manze morisien enn fwa par semenn. Sa ve dir ki nou pou manz ladob poul. Ek kan nou fer karipoul ou kari la viann, bizin akonpagn li avek farata. Sinon bann zenfan pa pou manz kari.

 

TIA, YESHNA, ESHA, DIKSHA, PRATISHA, COLLÉGIENNES

 

7 kari. Ou manz li dan lakaz, dan maryaz, dan lapriyer. Li bien varie avek so rougay soya, so frikase sousou,so kari banann, so kari zariko tann, so gro pwa, so ziromon, so kuchu (sonz), so takkar (konpot tamarin), so koutcha ek so zasar. Ou manz sa avek ti pouri. Nou kontan sa pla la parski li ena bokou gou ek dans moris nou kontan kot ena bokou lasos. Apre, se enn pla ki nou mama ek nou dadi prepare. Sa rann li ankor pli inportan.

 

KWANG POON, PASSIONNÉ DE CULTURE

 

Mo pou dir minn bwi parski se enn pla ki finn bien morisianize. Lasinn bann la fer sa minn la avec 3 ingredian : zonion, le fwa ek trip pork. Isi nou met dizef mirwar lor nou minn. Nou azout satini pomdamour. Nou manz minn bwi gro pwa, minn bwi mangwak, minn bwi kari ourit. Linn vinn enn minn morisien.