Memwar d'Eclosia: Anand Goomanee d'Avipro

Jun 02, 2023

Pour écouter le podcast d'Anand Goomanee cliquez ici.

 

"Bann zenn, fode konpran seki zot pe fer, ou pa kav tous nanye brit, parski nou travay dan enn zafer delika, nou pa trouv li lanbriyon-la. Li enn bebe, li enn lanbriyon, li dan enn inkibater, nou konn bann paramet ki bizin mete. Be vre mem nou pa kone. Dan 21 zour ki nou pou kone. Bizin vizilan, ek bizin bien ar li toulezour. Lerla nou pou gagn rezilta. 

OU BIZIN KONTAN OU METIE, OU BIZIN KONTAN OU BOULO. APRE MO FIER SEKI MO FER, MO’NN PARMI  BANN DIMOUNN KI’NN SWAGN NOU LA POPILASION. MO FIER, MO FIER, SE ENN TRAVAY NOB.

Pou ou, enn satisfaksion kan ou’nn met 100 dizef ou’nn gagn maximum pousin, sa enn gran plezir pou mwa. Mwa mo santi mwa ere parski mo kontan ki mo’nn fer, mo’nn vinn lor later, mo’nn fer enn zafer pozitif."